생리컵과 관련된 자주 묻는 질문들

Nitroděložní tělísko a menstruační kalíšek

Je bezpečné používat menstruační kalíšek spolu s nitroděložním antikoncepčním tělískem?

Víme, že je mnoho uživatelek kalíšků, které bez problémů používají kalíšek i s nitroděložním antikoncepčním tělískem (IUD/IUS).

Bohužel ale existují i případy, kdy došlo při použití těchto dvou prostředků k uvolnění nitroděložního tělíska. Mohlo to být zapříčiněno díky nesprávnému zavedení kalíšku (příliš hluboko), anatomickým faktorům (např. níže posazený čípek) nebo jen odmítnutí těla daného tělíska.

Doporučujeme poradit se s ošetřujícím lékařem, zdravotní sestrou nebo gynekologem.

Pokud jste se rozhodli oba prostředky používat společně, promyslete následující informace:

•  Mezi kalíškem a čípkem musí být vždy volný prostor. Máte-li nízko posazený čípek, nemusíte mít v pochvě dostatek místa na to, aby kalíšek YUUKI přilnul k poševním stěnám a fungoval současně s nitroděložním antikoncepčním tělískem. Nicméně ze zkušeností mnoha uživatelek víme, že naše kalíšky používají dívky s výše položeným čípkem. Nejste-li si jista polohou čípku nebo potřebujete-li další informace, obraťte se na svého gynekologa pro danou informaci.

•  Po každé menstruaci překontrolujte, že stále cítíte vlákna tělíska. Pokud vlákna necítíte nebo máte pocit, že se nitroděložní antikoncepční tělísko posunulo či vám způsobuje/způsobilo bolest, používejte jinou formu antikoncepce, jako např. kondom, dokud si nenecháte tělísko zkontrolovat lékařem nebo zdravotníkem.

어떤 크기의 컵이 있고 어떤 컵을 주문해야만 하나요?

유우키컵은 2가지 사이즈가 있습니다. 하나는 출산의 경험이 있는 여성을 위한 것이고 다른 하나는 28세 이하로 출산의 경험이 없는 여성을 위한 것 입니다. No. 1 컵은 작고 No. 2 컵은 큽니다. 작은 컵과 큰컵의 차이는 컵을 생산하는 업자들에게 있어서 가장 큰 차이점 중에 하나 입니다.

사이즈에 대해서는 블로그에서 보실 수 있습니다.

Image 0

굉장히 커 보여요. 넣고 빼는데 있어 아프지 않나요?

만약 당신이 정확하고 신중하게 하셨다면, 전혀 아프지 않습니다. 성적인 경험이 없는 여성은 처음에 약간의 어려움이 있을 수 있습니다. 그러나 시간이 지나면 괜찮아 집니다. 여성의 자궁은 아이의 머리가 그것을 지나갈 수 있을 만큼 확장할 수 있습니다. 컵은 그것 보다 훨씬 작습니다. 컵을 넣을 때 물이나 윤활젤을 같이 사용하실 수 있습니다. 컵을 뺄 때는 컵의 아래쪽을 눌러 진공 상태를 해제하고 조심스럽게 꺼내세요.


Image 0

컵의 사용 기간은 어떻게 되나요?

대부분의 생산업자들은 10년을 이야기 합니다. 이론적으로는 평생 사용하실 수 있습니다. 왜냐하면 수술을 하면서 삽입하는 실리콘과 같은 종류의 재질로 만들어 졌기 때문입니다. 새로운 컵을 사는 것은 전적으로 여러분의 선택입니다. 유우키컵의 경우 2년의 보증 기간을 드립니다.

컵이 샐 수도 있나요?

제대로 넣어지지 않거나 완전히 차기 전에 비우지 않는다면, 샐 수 도 있습니다. 컵을 넣은 후에 컵을 약간 돌려 주셔야 하고, 조금은 당겨서 컵이 자궁벽에 밀착하여 진공 상태를 만들 수 있도록 해 주십시오.

컵을 얼마나 자주 비워야 하는지요?

당신의 생리에 달려 있습니다. 생리의 강도는 모든 여성에 따라 다릅니다. 만약에 평균 보다 양이 많은 경우라면, 3시간에서 10시간 사이에 컵을 비워야만 합니다. 양이 적은 여성의 경우 12시간까지 사용하는 경우도 있습니다.

생리양이 매우 많은 날들은 보다 자주 비워야 할 수도 있습니다.


컵을 사용할 때 사용감이 있는지요?

특히 컵의 꼬리를 잘라 냈을 경우에 대부분의 여성들이 사용감을 느낍니다. 어떤 분들은 컵을 넣은 것을 탐폰을 넣은 것 처럼 인식합니다. 컵은 부드럽습니다. 그리고, 적절한 크기와 모양을 선택했고, 그것을 넣었다면, 고통이나 불쾌감이 느껴지지 않습니다.

컵이 올바른 위치에 잘 착용되었는지 어떻게 알 수 있는지요?

컵을 수직으로 삽입하지 마세요. 질은 직장쪽으로 기울어져 있습니다. 항문쪽을 향해 기울여 주시기 바랍니다. 꽉 맞게 착용되었는지 확인하려면 꼬리를 붙잡고 컵을 돌려 보시거나 손가락으로 컵 주의를 만져서 원형으로 펴졌는지 확인하시면 됩니다.

컵을 돌릴 수 있다면, 꼭 맞게 착용된 것이 아닙니다. 위 아래로 조심스럽게 움직여 보세요. 컵을 밀봉하기 위해서는 약간의 공기가 들어가야만 합니다.

컵을 소독 해야만 하나요?

소독하실 것을 권합니다. 매일 따뜻한 물과 세정액을 이용해 컵을 씻으셔야 합니다. 어떤 경우에든 생리 시작 전에 5 ~ 10분 동안 컵을 반드시 끓는 물에 소독하시거나 인퓨저 박스를 사용해서 소독하십시오.

어떻게 소독을 하나요?

일반 냄비를 이용하여 컵을 삶아서 소독할 수 없는 상황에 있을 수 있습니다. 이러한 경우에는 우리의 살균 상자를 사용하실 것을 권해 드립니다. 이 상자에 컵을 생리 기간 중에 보관하실 수 있고, 전자레인지를 사용하여 살균 하실 수도 있습니다. 우리는 화학용제를 이용하여 살균하시는 것을 권하지 않습니다.

직장에서 손을 씻는 비누가 있습니다. 컵을 씻을 때 사용할 수 있는지요?

컵이 중성 상태를 유지하는 것은 중요합니다. 불행히도 전통적인 비누를 사용하는 것을 권하지 않습니다. 만약 중성 비누라면 사용하실 수 있습니다.

하지만, 확실하지 않으시다면 컵을 그냥 맑은 물로 씻고 집에 와서 그것을 적절하게 세척하십시오. 종이 타월을 물에 적셔서 컵을 닦으실 수도 있습니다.

공중 화장실에서 컵을 어떻게 세척하나요?

집에서와 같이 컵을 꺼내서 씻으시면 됩니다. 하지만, 생수 한병 혹은 세정액 젖은 물 티슈를 사용하여 컵을 다시 사용하기 전에 씻으셔야만 합니다. 집에 돌아와서 컵을 깨끗하게 씻으세요.

성 경험이 없는 소녀도 컵을 사용할 수 있습니까?

전적으로 당신의 선택에 달려 있습니다. 컵은 처녀막을 변화 시킵니다. 그래서 만약 당신이나 당신의 가족, 종교에서 결혼 전까지 처녀막이 보존되어야 한다고 믿는다면, 첫 성겸험 시까지 사용을 기다리셔야만 합니다. 다른 모든 점에서는 사용하시는데 어떠한 문제도 없습니다.


독성 증후군이 무엇인지요? 컵 때문에 생기나요?

생리컵은 TSS 를 유발하지 않습니다. TSS 는 탐폰과 같은 제품의 흡수물질에 발생하는 박테리아에 의해 발생합니다. 이것은 매우 위험합니다. 탐폰을 사용한다면 TSS 증후군을 알고 계셔야만 합니다.


컵을 자궁 내에서 잃어버리거나 안에 박힐 수도 있나요?

아니오. 진공 상태만을 제거한다면, 컵을 쉽게 빼실 수 있습니다. 컵은 유연한 물질입니다. 진공을 충분히 제거하신다면, 컵을 쉽게 뺄 수 있습니다. 자궁 안에서 잃어버릴 수도 없습니다. 컵이 착상되면, 질 내 근육에 의해 단단히 고정되고 자리를 잡게 됩니다.


컵을 빼는 데 문제가 생겼습니다. 어떻게 해야 하지요?

대부분의 여성은 컵을 빼는데 어려움이 없을 겁니다. 그러나, 만약 당신이 어려움을 겪는다면, 당신이 컵의 진공을 제거하지 않았다는 것입니다.

먼저, 가능한 최대한 긴장을 풀려고 하세요. 이것이 도움이 되지 않는다면, 스쿼트 자세(자궁 경로를 짧게 단축 시키는)를 취하거나, 장에 문제가 있을 때와 같이 컵에 잘 닿을 수 있도록 앞으로 몸을 앞으로 굽히세요

그러나, 컵을 흘리지 않고 뺄 수 없다고 생각이 든다면, 샤워를 하러 가서, 컵의 벽을 완전히 누른 후 그것을 빼내세요.

대부분의 여성들은 컵을 꺼내는 것 보다 내용물을 흘리는 것에 대해 걱정합니다.

그럼에도 불구하고, 컵을 꺼내는 것은 최우선 입니다. 다른 컵들은 각기 조금씩 다르게 작용하지만, 그들을 빼내는데는 항상 약간의 연습을 요구합니다.

적절하게 소독한 이후에 다른 사람에게 빌려 줄 수 있나요?

놀랍게도, 삶의 수준이 낮은 나라에서 이러한 시도들이 있습니다. 하지만, 우리 회사에서는 이것을 권하지 않습니다. 특히, 100% 살균이 된다는 것이 보장되지 않는다면, 특히 더 합니다. 철저하게 씻는다고 해도, 한 명이라도 감염된 사람이 있다면 위험합니다.