MIX - čtyři bezbarvé menstruační kalíšky (soft + classic)

MIX - čtyři bezbarvé menstruační kalíšky (soft + classic)

Set čtyř průhledných menstruačních kalíšků ti nabízí mix dvou tvrdostí Soft a Classic a dvě velikosti. Tento set menstruačních kalíšků je pro ženy, které ještě neví, zda zvolit tvrdší nebo měkčí kalíšek nebo větší či menší. 

상세 규격
€ 49,90
€ 34,93
재고 있음
전세게 배송

유럽 연합 내에서
제품은 입금 후 3일 이내에 배송이 시작되며, 도착하는데 5 ~ 10일 정도 걸립니다. (휴일 제외)

유럽 연합 외 지역
제품을 체코에서 입금 확인 후 3일 이내에 전세계로 보냅니다. 유럽 연합 외 지역에서는 통상 15 ~ 30일 정도의 배송시간이 예상됩니다.

추가 정보
클래식과 소프트/소형 및 대형 컵 비교
첫 세척, 생리 중 세척 및 보관하기
컵 삽입 및 컵 제거하기
컵 접기
컵 스토퍼
어두운 컵 청소하기
제품의 리뷰가 아직 없습니다

관련 품목

수상 내역

udrzitelny-eshop
spolehliva-firma
bezpecny-eshop medmeister cesky-vyrobek

유우키는 당신의 삶을 어떻게 향상시켰습니까