Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.yuukicup.com. Podmienky bližšie upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.


 

Kontaktné údaje

Názov e-shopu: www.yuukicup.com

Prevádzkovateľ: Yuuki Company s.r.o. 
Sídlo: Křižanská 1, 460 10 Liberec

IČ: 06801927 DIČ: CZ06801927
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Ústí nad Labem, oddiel C, vložka 15917

Telefon: +420 775 059 643, +420 732 766 278
E-mail: yuuki@yuuki.cz

Kontaktná adresa: Křižanská 1, 460 10 Liberec
Zoznam prevádzok: Křižanská 1, 460 10 Liberec

Prevádzková doba: Pondelok - Piatok: 08:00 - 17:00 hod.

Predávajúci sa zaväzuje na písomnú alebo elektronickú korešpondenciu zo strany kupujúceho reagovať bezodkladne, najneskôr v lehote dvoch pracovných dní.


 

Informácie

Informácie o tovare a cene uvádzané predávajúcim sú záväzné s výnimkou zjavné chyby. Ceny sú prezentované vrátane všetkých daní (napr. DPH) a poplatkov, okrem nákladov na doručenie tovaru.

Informácie o prijímaných spôsoboch platby sú uvedené tu. Predávajúci nepožaduje žiadne poplatky v závislosti od spôsobu platby, okrem dobierky. 

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

Prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou ​​nie je prijatím ponuky.

Potvrdenie obsahu zmluvy uzavretej v inej ako písomnej forme, ktoré vykazuje odchýlky od skutočne dohodnutého obsahu zmluvy, nemá právne účinky.

Prevzatie nevyžiadaného plnenie zo strany kupujúceho neznamená prijatie ponuky.

Fotografie uvedené na stránkach obchodu odpovedajú predávanému tovaru.

Predávajúci sprístupňuje návody na použitie v elektronickej podobe pred uzavretím zmluvy, najmä u veľkých spotrebičov, spotrebnej elektroniky a ďalšieho tovaru v cene nad 3000,- Kč, kde je to účelné a vhodné pre rozhodnutie kupujúceho o kúpe.  


 

Doručovanie tovaru

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu kompletný, najneskôr do 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky, pokiaľ u jednotlivého tovaru nie inú lehotu na dodanie. Ak je pri tovare uvedené "skladom", predávajúci tovar odošle najneskôr do dvoch pracovných dní. Kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť. kupujúcemu sa odporúča, aby si tovar pri prevzatí čo najskôr prekontroloval.

Doklady k tovaru, najmä daňový doklad, potvrdenie a certifikáty, odošle predávajúci kupujúcemu ihneď po prevzatí tovaru, najneskôr do dvoch dní od prevzatia tovaru spotrebiteľom.

Ak požiada o to kupujúci, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti z chybného plnenia a akým spôsobom môže kupujúci práva z nich uplatniť.

Cena a spôsob doručenia – informácie tu

Ak nedodrží predávajúci lehotu na dodanie alebo odoslanie tovaru, doručí kupujúcemu tovar zadarmo a poskytne mu zľavu z kúpnej ceny vo výške 5%. Ostatné nároky kupujúceho tým nie sú dotknuté.

Ak neprevezme kupujúci tovar v dohodnutej dobe porušením svojej povinnosti, je povinný predávajúcemu zaplatiť poplatok za uskladnenie za každý deň omeškania vo výške 10, - Kč, maximálne však 300, - Kč, Predávajúci je oprávnený potom, čo kupujúceho preukázateľne e-mailom upozorní a poskytne mu novú primeranú lehotu pre prevzatie, tovar vhodným spôsobom predať. Náklady na uskladnenie a náklady márneho dodanie tovaru z dôvodu nedostatku súčinnosti na strane kupujúceho v nevyhnutne nutné výške je predajca oprávnený voči kupujúcemu započítať na výťažok predaja.


 

Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy do 30 dní od prevzatia tovaru alebo poslednej časti dodávky, a to bez ohľadu na spôsob prevzatia tovaru či platby. Uvedená lehota je určená na to, aby sa kupujúci v primeranom rozsahu zoznámil s povahou, vlastností a funkčnosti tovaru.

Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj kedykoľvek pred dodaním tovaru.

Odstúpenie od zmluvy kupujúci predávajúcemu zašle alebo odovzdá v 30-dňovej lehote. Kupujúci nemusí uvádzať dôvod, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Pre uľahčenie komunikácie je vhodné v odstúpení uviesť dátum nákupu či číslo zmluvy / predajného dokladu, bankové spojenie a zvolený spôsob vrátenia tovaru.

Predávajúci je povinný kupujúcemu vrátiť sumu plne zodpovedajúcu cene tovaru a zaplateným nákladom na jeho dodanie do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým platbu od kupujúceho prijal. Ponúka Ak predávajúci v rámci určitého spôsobu dodania tovaru niekoľko možností, je povinný kupujúcemu nahradiť najlacnejšie z nich. Najneskôr v rovnakej lehote je kupujúci povinný predávajúcemu zaslať alebo odovzdať zakúpené tovaru. Tovar by malo byť vrátený predávajúcemu (nie na dobierku) kompletný, najlepšie v pôvodnom obale, nesmie javiť známky opotrebenia či poškodenia. Náklady vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Vracia Ak kupujúci tovar osobne v prevádzke predávajúceho, vráti predávajúci vyššie uvedené platby do 7 dní od odstúpenia od zmluvy kupujúcemu.

Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

Ak je vrátený tovar poškodený porušením povinností kupujúceho, je predávajúci oprávnený voči kupujúcemu uplatniť nárok na náhradu zníženie hodnoty tovaru a započítať ho na vrátenú čiastku.

Výnimky: Právo na odstúpenie od zmluvy nemožno uplatniť pri zmluve na dodanie digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči, či u zmlúv o poskytovaní služieb, v oboch prípadoch za podmienky, že na splnenie došlo s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy; ďalej u zmlúv na dodávku služieb alebo tovarov (vrátane alkoholických nápojov), ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho; u zmlúv na dodávku tovaru upraveného podľa priania & nbsp; kupujúceho alebo pre jeho osobu a pri zmluvách na tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, u tovaru, ktorý bol nenávratne zmiešaná s iným tovarom, alebo vyňaté z uzavretého obalu a z hygienických dôvodov je nemožno vrátiť; u dodávky zvukových či obrazových nahrávok alebo počítačových programov, ak poruší kupujúci ich pôvodný obal; u dodávky novín, časopisov alebo iných periodík; u zmlúv o ubytovaní, doprave, stravovanie alebo využitie voľného času poskytovaných v určenom termíne alebo pri zmluvách na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejné dražby.

Vzor pre odstúpenie od zmluvy je dostupný tu.

Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť kedykoľvek pred dodaním tovaru, pokiaľ nie je objektívne schopný z dôvodov na strane tretích osôb dodať kupujúcemu tovar v lehote primeranej okolnostiam aúnebo pokiaľ vyjde najavo, že kupujúci porušil už skôr uzatvorenú zmluvu s predávajúcim.

Predávajúci zároveň kupujúceho upozorňuje, že zmluva nie je uzavretá, ak sú tu oprávnené pochybnosti o skutočnej identite kupujúceho alebo v prípade zjavných chýb v uvádzaných informáciách o tovare alebo cene.


 

Práva a povinnosti z chybného plnenia

Jakost pri prevzatí

Pokiaľ má prevzatý tovar nedostatky (napr. Nemá dohodnuté alebo oprávnene očakávané vlastnosti, nehodí sa na obvyklý alebo dohodnutému účelu, nie je kompletný, nezodpovedá jeho množstvo, miera, hmotnosť, alebo akosť nezodpovedá iným zákonným, zmluvným alebo i predzmluvných parametrom), jedná sa o vady tovaru, za ktoré predávajúci zodpovedá.

Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť najneskôr do dvoch rokov od prevzatia tovaru podľa svojej požiadavky nárok na bezplatné odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z ceny; ak to nie povahe vady neúmerné (najmä ak nemožno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu), možno uplatniť požiadavku na dodanie novej veci bez vád alebo nové komponenty bez vád, ak sa týka vada iba tejto súčasti.

Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.

Počas šiestich mesiacov od prevzatia tovaru sa predpokladá, že vada tovaru existovala už pri prevzatí tovaru.

Predávajúci nie je povinný nároku kupujúceho vyhovieť, ak preukáže, že kupujúci pred prevzatím o chybe tovaru vedel alebo ju sám spôsobil.

Zákonné práva z vád

Predávajúci zodpovedá za vady vzniknuté po prevzatí tovaru v 24 mesačnej záručnej dobe alebo v dobe použiteľnosti uvedenej v reklame, na obale tovaru alebo v pripojenom návode.

V tejto lehote môže kupujúci uplatniť reklamáciu a podľa svojej voľby požadovať u vady, ktorá znamená podstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, ak ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú):

  • odstránenie chyby dodaním nové veci bez vady alebo dodaním chýbajúce veci;
  • bezplatné odstránenie vady opravou;
  • primeranú zľavu z kúpnej ceny; alebo
  • vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy.

Podstatné je také porušenie zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzatvorení zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala.

U vady, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, ak ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú), má kupujúci nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Ak sa vyskytol prípad odstrániteľná vada po oprave opakovane (tretia reklamácia pre rovnakú závadu alebo štvrtá pre odlišné závady) alebo má tovar väčší počet chýb (najmenej tri chyby súčasne), môže kupujúci uplatniť právo na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy.

Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku bežného opotrebovania alebo nedodržanie návodu na použitie.

U vybraného tovaru sa predávajúci zaväzuje kupujúcemu ponúknuť rozšírenú zmluvnú záruku.

U vybraného tovaru s cenou nad 3.000, - Kč sa predávajúci zaväzuje poskytnúť kupujúcemu bezplatne rozšírenú zmluvnú záruku v trvaní najmenej 36 mesiacov.


 

vybavenie reklamácie

Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho alebo osoby určené k oprave bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Ak urobí tak písomne ​​alebo elektronicky, mal by uviesť svoje kontaktné údaje, popis závady a požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie.

Formulár na stiahnutie tu:
Uplatnenie reklamácie (reklamačný list)

Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu, aké právo si zvolil pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, žiadal ak kupujúci opravu chyby, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná.

Nezvolí Ak kupujúci svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru (najlepšie dokladom o kúpe). lehota na vybavenie reklamácie beží od okamžku uplatnenia (oznámenia) reklamácie. Kupujúci odovzdá či doručí tovar predávajúcemu alebo do miesta určeného na opravu súčasne alebo následne po uplatnení reklamácie. Tovar by mal byť pri preprave zabalené vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, malo by byť čisté a kompletné.

Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní, rozhodnúť o reklamácii, prípadne o tom, že je k rozhodnutiu potrebné odborné posúdenie. Informáciu o nutnosti odborného posúdenia kupujúcemu v tejto lehote oznámi. Reklamáciu, vrátane odstránenia vady, predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od jej uplatnenia, pokiaľ sa s kupujúcim písomne ​​nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy.

Ak odmietne predávajúci odstrániť vadu veci, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny alebo odstúpiť od zmluvy.

Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia alebo do doby, kedy bol kupujúci povinný si vec vyzdvihnúť. Ak dôjde k výmene tovaru alebo jeho časti, uplatní sa zodpovednosť predávajúceho ako by išlo o kúpe nového tovaru alebo jeho časti.

Ak nie je umožnené sledovať stav vybavenia reklamácie on-line, zaväzuje sa predávajúci o vybavení reklamácie kupujúceho informovať podľa jeho požiadavky e-mailovou správou alebo prostredníctvom SMS.

U oprávnenej reklamácie náleží kupujúcemu náhrada účelne vynaložených nákladov.

Ochrana osobných údajov

Správcom osobných údajov poskytnutých za účelom plnenia predmetu zmluvy je predávajúci.

Identifikačné a kontaktné údaje správcu

Spoločnosť: Yuuki Company s.r.o.
Sídlo: Křižanská 1, 46010 Liberec
IČ: 06801927
DIČ: CZ06801927
Telefon: +420 775 059 643, +420 732 766 278 
E-mail: yuuki@yuuki.cz
Kontaktná adresa: Křižanská 1, 46010 Liberec

Účel spracovania, rozsah osobných údajov a právny základ pre spracovanie

Kupujúci berie na vedomie, že na účely & nbsp; uzatvorenie kúpnej zmluvy, jej následné plnenie (spracovanie objednávky, zaistenie vyskladnenie a doručenie tovaru) a prípadného riešenia práv z & nbsp; chybného plnenia (reklamácií) správca spracuje a uchová v & nbsp; súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len GDPR), jeho osobné údaje v & nbsp; nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mail a telefónne číslo.

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov je v & nbsp; súlade s & nbsp; článkom 6 ods. 1 písm. b) GDPR plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je kupujúci.

Kategórie príjemcov / príjemcovi osobných údajov

Správca sa zaväzuje osobné údaje kupujúceho neposkytnúť iným subjektom než nasledujúcim spracovateľom:

a) & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; zmluvnému dopravcovi, ktorého si kupujúci zvolí v & nbsp; objednávkovom formulári, s cieľom dodania tovaru, zoznam dopravcov je dostupný tu, pričom údaje budú poskytnuté v & nbsp; nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo;

b) & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; prevádzkovateľovi portálu Heureka.cz za účelom generovania a zasielania dotazníkov spokojnosti s nákupom v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je internetový obchod zapojený. právnym základom pre spracovanie je v & nbsp; tomto prípade v & nbsp; súlade s & nbsp; článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR oprávnený záujem správcu, ktorý spočíva v zisťovaní spokojnosti kupujúceho s nákupom u správcu. Zasielanie dotazníkov sa týka všetkých kupujúcich, ktorí neodmietli zasielanie obchodných oznámení v zmysle § 7 ods. 3 zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti (č. 480/2004 Zb.), a je vykonávané po každom nákupe na internetovom obchode. Prevádzkovateľ portálu Heureka.cz je oprávnený odovzdanú e-mailovú adresu použiť výhradne za účelom vygenerovania a zaslanie dotazníka spokojnosti v zmysle Podmienok programe Overené zákazníkmi dostupných tu: sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty/. Proti zasielanie e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môže kupujúci kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-mailu s dotazníkom. V & nbsp; prípade námietky nebude dotazník kupujúcemu ďalej zasielaný.

doba uloženia

Osobné údaje budú správcom uložené po dobu nutnú na splnenie zmluvy (spracovanie objednávky, vyskladnenie a doručenie tovaru) a ďalej po dobu zákonnej záruky (24 mesiacov od prevzatia tovaru) či po dobu poskytnutej záruky zmluvné.

Kupujúci berie na vedomie, že správca má podľa § 31 zákona o účtovníctve (č. 593/1991 Zb.) Povinnosť uschovávať účtovné doklady a účtovné záznamy (faktúry) po dobu 5 rokov začínajúcich sa koncom účtovného obdobia, ktorého sa týkajú (to znamená, ak nakúpite tovar v & nbsp; priebehu roka 2018, musí byť faktúra uchovaná do konca roku 2023). Správca má tiež povinnosť vyplývajúca z § 47 zákona o správe daní a poplatkov (č. 337/1992 Zb.) Uchovať faktúru po dobu 3 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v & nbsp; ktorom vznikla daňová povinnosť súvisiace s & nbsp; faktúrou (to znamená, ak nakúpite tovar v & nbsp; priebehu roka 2018, musí byť faktúra na účely daňového konania uchovaná do konca roka 2021). Faktúra obsahuje nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko a adresu.

PRE PRÍKAZCU DPH:

Kupujúci berie na vedomie, že správca má podľa § 35 zákona o dani z & nbsp; pridanej hodnoty (č. 235/2004 Zb.), povinnosť uchovávať daňové doklady po dobu 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa plnenie uskutočnilo (to znamená, ak nakúpite tovar v & nbsp; priebehu roka 2018, musí byť faktúra uchovaná do konca roka 2028). Daňový doklad obsahuje nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko a adresu.

Práva kupujúceho vo vzťahu k & nbsp; osobným údajom

Kupujúci ďalej berie na vedomie, že podľa článkov 15 až 21 GDPR má právo:

a) na prístup k osobným údajom, ktoré pozostáva z práva získať od správcu potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak je to tak, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám vymedzeným v článku 15 GDPR;

b) na opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, ďalej s prihliadnutím na účely spracovania má kupujúci právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásení článku 16 GDPR;

c) na výmaz ( "právo byť zabudnutý"), ktoré spočíva v tom, že správca bez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje, ktoré sa kupujúceho týkajú, ak už nebudú potrebné na účely plnenia zmluvy, pokiaľ nie je daný iný právny dôvod na ich ďalšie spracovanie;

d) na obmedzenie spracovanie osobných údajov v & nbsp; prípadoch vymedzených článkom 18 GDPR;

e) na prenosnosť údajov podľa podmienok článku 20 GDPR;

f) namietať proti spracovaniu osobných údajov podľa článku 21 GDPR.

Správca poskytne kupujúcemu na žiadosť informácie o prijatých opatreniach v & nbsp; každom prípade najneskôr do 15 dní od prijatia žiadosti.

Správca sa zaväzuje poskytnúť kupujúcemu v & nbsp; prípade, že využije svoje právo na prístup k & nbsp; osobným údajom, bezplatne okrem prvej kópie spracúvaných osobných údajov tiež bezplatnú druhú kópiu, ak o ňu kupujúci požiada.

V prípade pochybností o spracovaní osobných údajov má kupujúci právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, ktorý je v tejto oblasti dozorným orgánom, a podať k & nbsp; nemu sťažnosť.

Predávajúci umožní nákup bez registrácie, pričom údaje neregistrovaných kupujúcich využije výhradne k plnenie predmetu zmluvy, nie na marketingové či obchodným účely.

Hvězdy

Riešenie sporov

Vzájomné spory medzi predávajúcim a kupujúcim rieši všeobecné súdy.

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má podľa zákona o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.), & Nbsp; právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb. subjektom, ktorý je oprávnený mimosúdne riešenie sporu vykonávať, je Slovenská obchodná inšpekcia. Bližšie informácie sú dostupné na webových stránkach www.coi.cz.

Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa začína výlučne na návrh spotrebiteľa, a to iba v prípade, že sa spor nepodarilo s predávajúcim vyriešiť priamo. Návrh možno podať najneskôr do 1 roka odo dňa, kedy spotrebiteľ uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho prvýkrát.

Spotrebiteľ má právo začať mimosúdne riešenie sporov online prostredníctvom platformy ODR dostupné na webovej stránke ec.europa.eu/consumers/odr/.

Predávajúci sa zaväzuje usilovať prednostne o mimosúdne riešenie sporov s kupujúcim, pokiaľ je kupujúci neodmietne. Mimosúdne riešenie sporov je možné vykonať aj prostredníctvom služby VašeStížnosti.cz na webovej stránke www.vasestiznosti.cz.

Tento postup nie je mediáciou podľa zákona o mediácii (č. 202/2012 Zb.), & Nbsp; ani arbitrážou podľa zákona & nbsp; o rozhodcovským a výkone rozhodcovských nálezov (č. 216/1994 Zb.) a jeho využitím nie je dotknuté oprávnenie strán obrátiť sa so svojím nárokom na Slovenskú obchodnú inšpekciu či na súd.

Po dobu trvania rokovania o mimosúdnom urovnaní sporu nebeží ani nezačnú plynúť premlčacie a prekluzívne lehoty podľa občianskeho zákonníka, kým jedna zo strán sporu výslovne neodmietne v rokovaní pokračovať.

Dozor nad dodržiavaním povinností podľa zákona & nbsp; o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.) Vykonáva Česká obchodná inšpekcia (www.coi.cz).


Ostatné

Kupujúcim sa pre účely týchto obchodných podmienok rozumie spotrebiteľ, ktorým je človek, ktorý na rozdiel od predávajúceho pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Predávajúcim sa pre účely týchto obchodných podmienok rozumie podnikateľ, ktorý na rozdiel od kupujúceho pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Ostatné tu neuvedené záležitosti sa riadi Občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.), Zákonom o ochrane spotrebiteľa (Č. ​​634/1992 Zb.) A ďalšími právnymi predpismi, v znení neskorších právnych predpisov.

Zmluva a otázky súvisiace sa riadia slovenským právom.

Zmeny obchodných podmienok v inej ako obojstranne odsúhlasenej písomnej forme sú vylúčené.

Tieto obchodné podmienky sú účinné od & nbsp; 10. októbra 2018.